Search form

Luka 9:41

41Mime Yesudi miwec, “Dameng yagolec ngic-ngigac aling yago ngenge ngage-ngagesingngineng mikac ailu aibabangineng kosa-balasaineholec aigabiyeng. Dameng dalicne ngengeholec momoc ganogale tatakic ainelegac. Ga madecgone nala bawelec!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index