Search form

Luka 9:43

Yesu weningte fungine yeuctiyac miwec

Mat 17:22-23; Mrk 9:30-32

43Lacnome ngic-ngigac yenge Wapongte kuctowaine ingucne nganilu ngani-welec ailu ngagebong wiyac feicne aiwec. Ailu yenge Yesule bole sasawa nganilu ngani-welec aiibong. Inguc aiyebongka ye mic-tengtengfocine yanguc edocebawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index