Search form

Luka 9:50

50Mime yedi miwec, “Monicti bolenonggengte ngaba mi aigac, yedi agononggeng aigac. Ilec ailu mi kpatalacnodaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index