Search form

Matthew 1

Yesule ngesa-ngambofocine

Luk 3:23-38

1Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile alingkacni, Dawidi ye Abrahamte alingkacni.-

2Abraham ye Aisakle mamac,

Aisak ye Yakobole mamac nga

Yakobolacni Yuda nga ngic hae-gbafocine.

3Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama.

Aime Peres ye Hesorongte mamac nga

Hesorong ye Ramte mamac.-

4Ramti Aminadapte mamac,

Aminadapti Nasonte mamac nga

Nasonti Salmonte mamac.

5Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap.

Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti.

Aime Obede ye Yesile mamac.-

6Yesidi ngictau Dawidile mamac,

Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac+ bawec. Balu madecine Solomon bafuwawec.

7Solomon ye Rehoboamte mamac,

Rehoboam ye Abiyale mamac nga

Abiya ye Asale mamac.

8Asa ye Yehosafatte mamac,

Yehosafat ye Yehoramte mamac nga

Yehoram ye Usiale mamac.

9Usia ye Yotamte mamac,

Yotam ye Ahasile mamac nga

Ahasi ye Hesekiale mamac.

10Hesekia ye Manasele mamac,

Manase ye Amonte mamac nga

Amon ye Yosiale mamac.

11Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong. Babilon yengi Israel aling witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong.-

12Babilon hikebong lobeina

Yekonia yelacni Sialtiel fikewec.

Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac.

13Serubabel ye Abiutte mamac,

Abiut ye Eliakimte mamac nga

Eliakim ye Asorle mamac.

14Asor ye Sadokte mamac,

Sadok ye Akimte mamac nga

Akim ye Eliutte mamac.

15Eliut ye Eleasale mamac,

Eleasa ye Matante mamac nga

Matan ye Yakobole mamac.

16Yakobo ye Yosefele mamac. Aime Yosefe ye Mariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia+ wackeibong.

17Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec.

Yesu fikewec

Luk 2:1-7

18Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc, nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebocka Tili Asulacni madec gobeewec.-19Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele dongewa ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale ngageme nalic mi aime bucine akikic lome hikenale ngagewec.

20Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gacgume Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, i Tili Asulacni. 21Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocine bikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu+ wackedamec.”-

22Aime esecne Sugucnedi yowa i Wapongte siduc mimi yela lome miwec, i hocne fikenale inguc fikewec.

23“Ngagegaing, ngigac-adu ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” Wac ilec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac. (Yesaiya 7:14)

24Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, i balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec i wacine Yesu wackewec.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index