Search form

Matthew 1:19

19Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele dongewa ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale ngageme nalic mi aime bucine akikic lome hikenale ngagewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index