Search form

Matthew 10:10

10Ngenge bole balu gabong bole ilec ailu nosing nga wiyacngineng ngic-ngigac yengi bafuwadaingte, aibaba yogodi madickedaicte. Ilec ngenge yefe hikenogale, hiye me ngakpi yaeckang me hige-ebec me yasu monic mi balu hikedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index