Search form

Matthew 10:15

15Foinac, gacgu wowosae damengka taon yogolec ngic-ngigac yengele umacti Sodom nga Gomora taon, yekele umac ewalidaicte, yogo noinebenang edocngebagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index