Search form

Matthew 10:16

Umac kwesidaicte

Mrk 13:9-13; Luk 21:12-17; 12:2-9

16“Ngagegaing, lama yenge kate-hoda yengele hewacka hikegacaigaing, na lama ingucne salecngebagabac. Ilec hema yenge ngage-ngage-motocnginengkolec ngabale hangoc hikecaigaing, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng, ailu tudiling nango yenge sowacnengineng mikac, ngenge yenge ingucnehac gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index