Search form

Matthew 10:18

18Ailu ngic-ngigac yengi nale wacte ailu bacngeba hikelu gawana nga ngictau yengele dongewa locngebadaingte. Inguc aibong ngengi yenge nga Israel yengele alingkacni miyac, ngic yogo yenge momoc nale Siduc Madicne milu edocebadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index