Search form

Matthew 10:21

21“Dameng iwa haeinedi gbaine ngaba yengele molewa lome yengi ye homacka lodaingte, nga mamac monicti aibaba ingucneyac madecinela aidaicte. Nga adu-madec yenge nenggac-mamacfocngineng misulec aiyelelu homacka locebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index