Search form

Matthew 10:23

23Ngenge taon monicka gaebongka ngic-ngigac yengi weyebic aingelebong ngenge taon i hegilelu monicka hikedaing. Foinac, ngenge Israel himongka taon sasawa falegac, iwa bolene mi bayackeebongka Ngicte Madec kwesidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index