Search form

Matthew 10:24

Ngage-wosaec ainoga

24“Ngage-ngage madec monicti weweduinele feicne mi aidaicte, nga kwelec kwekwe ngic monic ye sugucneinele feicne mi aidaicte, miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index