Search form

Matthew 11:14

14Aime ngenge yowa yago balu sebilenogale ngagegaingka yanguc migabac, Elaiya kwesinale miibong, i ye hocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index