Search form

Matthew 11:16

16“Aime ngic-ngigac yangucteyac gagaing, yenge aibabangineng yanguc, adu-madec yengi sobengka ngiyelu agofocngineng yanguc wacebacaigaing,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index