Search form

Matthew 11:19

19Nga Ngicte Madecti kwesilu nosing nga waing misa nomebac ngenge ye nganilu yanguc micaigaing, ‘Nganigaing, ye nosing nga waing misa efecne mi nocaigac, ailu ye takes-baba ngic nga bikic-baba ngic yengele agongineng.’ Aime yele boledibac Wapongte ngage-ngage-motoc i noine fikegac aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index