Search form

Matthew 11:24

24Na yanguc edocngebabe ngagening, ameine wowosae damengka Sodomte aling yenge ameine efecnemac yeledaicte, nga ngenge sugubac ameine umacneyac ngeledaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index