Search form

Matthew 11:28

Ngiye-ngagec banoga

28“Ngic-ngigac boletowa balu tapilingineng waicne gacaigaing, nga umac homacne balu gacaigaing, ngenge nala weleyackebong nani ngiye-ngagec ngeledacte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index