Search form

Matthew 11:29

29Ngenge kwesilu nale bole yogo teng ingucne bafangke tengkelu ngage-ngage nalacni baning. Na kwele-mogung ailu bawacnagulu gagabac. Inguc ailu kwele-ilucnginengti ngiye-ngagec bafuwadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index