Search form

Matthew 11:5

5Ngic-ngigac donge-pisic yenge dongengineng hilagaing, nga hige-sowac yenge yefe hikegaing, ailu ngic-ngigac waic-sanangkolec yenge socngineng madickeme gagaing. Hedec-fong yenge yowa ngagelu gagaing, nga homaicne yenge gboliye fangkelu gagaing, ailu ngic waweweine yenge Siduc Madicne ngagelu gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index