Search form

Matthew 11:8

8Aime ngenge oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic wambacine hibiineholec, me? I miyac. Ngagegaing, ngic wambacngineng hibine madicne holecaigaing, yenge ngictau yengele macka sugu gacaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index