Search form

Matthew 12

Sabatle Sugucne

Mrk 2:23-28; Luk 6:1-5

1Dameng iwa Yesudi Sabat+ damengka wit bolewa leemewa mic-tengtengfocine yenge nosingte homalu wit noine gocne banoc aiibong.- 2Inguc aibong Farisaio yenge i nganilu yanguc edoibong, “Nganic, mic-tengtengfocgone yenge Sabat damengka aibaba mi aiaiine, yogo aigaing.”-

3Inguc edobong Yesudi yanguc edocebawec, “Dawidi nga bole-madecfocine yenge nosingte homalu wiyac aiibong, ngenge yogo wafe-ngagec aicaigaing. 4Ye Wapongte Ibu-kulucka felu bret Wapongte ibu loicne, i balu bole-madecfocine yengeholec noibong. Aibaba i mi aiaiine, aime Dawidi yeicne nga bole-madecfocine yenge yogo bikic mi bafuwaibong. Ibu-kulucte damong yengi sugu i nalic nodaingte, nga ngicbenang yengi yogo mi nodaing. - 5Depec-baba ngic yenge ingucyac Sabat damengka bole balu Sabatka ngiye-ngagecte aibaba yogo hegilelu bikic mi bafuwadaingte. Mosesle yefe-yowawa fagac, ngenge i wafelu ngagecaigaing.- 6Na yowa yanguc edocngebabe, wiyac yagodi+ Wapongte Ibu-kuluc ewaligac.- 7Aime yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Na depec bacaigaing, ilec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, ilec ainelegac.’ (Hosea 6:6)

Ngenge yowa i ngage-motodabongka midec, ngenge ngic bikicngineng mikac, ngage-wosaec aiyelelu mi mimoctocebadabong.- 8Ngicte Madec ye hocne Sabatle Sugucne.”

Ngic mole-sowac bamadickewec

Mrk 3:1-6; Luk 6:6-11

9Aime ye hegilelu iwacni hikelu kpakpaduc macnginang fewec. 10Feme ngic monic moleine monic homaicnedi iwa ngiyewec. Ngiyeme ngic yenge Yesudi wenuc mime ngagelu yowawa lonogale uwacnoibong, “Sabat damengka ngic nalic bamadicebanoga, me miyac?”-

11Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngengelacni monicti lamaine monic Sabat damengka long monicka haudaicte ingucne, ye biyac hikelu lamaine fuluckeme ofedaicte.- 12Aime ngic ngengibac wiyac feicne ailu lama ewalicebayackegaing. Ilec Sabat damengka baba-madic bole yogolec aka monic mi fagac.”

13Inguc milu ngic yogolec yanguc miwec, “Ga molegone sungkec.” Inguc micnome ye moleine sungkeme iwayac dondongkelu madickeme moleine nebocine ingucne aiwec. 14Aime Farisaio yenge wahikelu yengilangkac kpaducke ngiyelu Yesu wenogale yowa milu hefeibong.-

Wapongte angac madecine

15Inguc aibong Yesu ye kwelengineng ngageyelelu iwahac mac i hegilelu hikewec. Hikeme ngic-ngigac homacnedi balaibelu hikebong, yedi ngic-ngigac hucnginengkolec sasawa bamadicebawec. 16Bamadicebalu ngic-ngigac yengi siducine mi mibong sawenale aka-yowa edocebalu mimacebawec.-17Siduc mimi Yesaiyadi yowa biyachac miwec, yogo noine aidaicte,

18“Ngagegaing, na bole-madecne bawosaeiba, ailu kwelena yele angac ngagelu kwele-ilucnedi yele beliyegac. Aime Asune yele feiwa lobe yedi nale mimocto-mimoctole pasi dondonne himong sasawa ngic-ngigac, yengela mime yegengkeyeledaicte.- 19Ailu ye ngaba mi aidaicte, nga ye tapiliineholec mi aukwedaicte. Ngic-ngigac yenge mac-sobengka domalu yele yowa-malacte ucine nalic mi ngagedaingte. 20Ailu ye komba pelecne monic biyac sowaleicne, yogo mi baduyackedaicte, ailu hifa monic ucine hasockolec hobanogale aigac, i mi bahobadaicte. Inguc ailu gacgu ye mimocto-mimoctole pasi dondonne damongkelu game pasi yogodi aibaba sowacne ewalidaicte. 21Aime himong sasawa ngic-ngigac, yenge ngage-ngagengineng yele wacka lolu wangec gadaingte.” (Yesaiya 42:1-4)

Alengkolec bole bacaigac, me?

Mrk 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10

22Yenge ngic monic alengkolec ailu dongeine pisickeicne ailu yowaine mikac, ye Yesula balu hikeibong. Hikebong yedi ngic yogo bamadickeme yowa miwec, ailu donge hilawec. 23Inguc aime habu domaibong, yenge i nganilu kwatackelu yanguc miibong, “Ngic yogo ye Mesia mecne Dawidile fikesaweckacni.”

24Inguc mibong Farisaio yenge i ngagelu yanguc miibong, “Aleng yebicebacaigac, yogo aleng yengele micne Belsebul, yele tapiliwa yebicebacaigac.”-

25Inguc mibong Yesudi ngage-ngagenginang nganilu yanguc miwec, “Himong monicte ngic-ngigac yenge ngaba ainagulu siyeckedaingtewa himong yogo ngic mikac ailu kisi kwedaicte. Nga taon me mac-aling monic yengungtiyac ngaba ainagudaingtewa taon me mac-aling yogo nalic mi fagidaicte. 26Aime Aleng Sugucnengineng yeuctiyac yebicnagudaictewa ye fouckelu habu yaeckang aime yele ngani-damong sanangne nalic mi fadaicte. 27Nani Belsebul yele tapiliwa aleng yebicebadaba midec, ngengele madecfocngineng yenge inguchac yele tapiliwa aleng yebicebadabong. Inguc aime ngenge madecfocnginengtiyac ngengele yowa wosaelu mimoctodaingte. 28Nga nani Wapongte Asuholec aleng yebicebagabacka iwa Wapongte ngani-damongti ngengela biyac weleyec fagac.-

29“Ngic monicti ngic tapiliineholec yele macka nalic mi fedaicte, ailu yele woc-wiyacine sasawa nalic mi bayackedaicte, miyac. Ye ngic tapiliineholec yogo mucti witickelubac macine kwelina felu woc-wiyacine fagac, i nalic bayackedaicte.”+

30“Inguc aime yanguc edocngebabe ngagening, ngic monic ye nale ago miyac ye lobenudaicte. Nga monicti naholec bakpaduc bole mi badaicte, yedi nale wiyac basowaleme singsalolong kwenale bole badaicte.- 31Ilec yanguc edocngebabe ngagening, ngic monic ye bikic fungine fungine aicaigac, ailu Wapongte wac milu sulecaigac, yele sowacne yogo nalic hegiledaicte. Nga monicti Asule wac milu suledaicte,+ yele sowacne nalic mi hegiledaicte, miyac.- 32Aime ngic monic ye Ngicte Madecte wac milu sulelu yowa midaicte, yele sowacne nalic hegiledaicte. Nga monic ye Tili Asule wac milu sulelu yowa midaicte, yele sowacne nalic mi hegiledaicte, miyac. I dameng yangucteyac gagabeleng me dameng lobewa kwesidaicte, iwa inguc fafeginowagac.”

Yoc madicne

Luk 6:43-45

33“Yoc monic madicne mibong, iwacni noine madicne fikedaicte, nga yoc sowacne mibong, iwacni noine sowacne fikedaicte. Foinac yocti silicine edalicnubadaicte.- 34Ngenge hema gbolifocine. Aime wiyac kwelenginang wakelu fagac, i hocne micnginengti mibong yegengkedaicte. Ngic sowacnedi yowa madicne mimilesoc mi aigac.- 35Ngic madicne ye ngage-ngage madicne facnogac, iwacni wiyac madicne bame fikecaigac. Nga ngic sowacnedi ngage-ngage sowacne iwacni wiyac sowacne bame fikecaigac. 36Na yanguc edocngebabe, ngenge yowangineng sasawa kosa-balasa micaigaing, yowangineng yogodiyac wowosae damengka wosaengebame yowa noine midaingte. 37Yowagonele silicka wosaelu madicne migeledaicte, ailu yowagonele silicka wosaelu umac geledaicte.”

Pasi tapiliineholecte Yesu uwacnoibong

Mrk 8:11-12; Luk 11:29-32

38Inguc mime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio gocne yengi yanguc miibong, “Wewedu, ga pasi tapiliineholec monic edalicnubacte ainolegac.”-

39Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yangucteyac gagaing, ngenge sowacne, selo aling ingucne ailu pasi monic nganinogale uwalu gagaing. Aime ngenge pasi tapiliineholec monic mi ngeleicne, miyac. Siduc mimi Yona, yela pasi fikewec, ngenge yogo sugu nganidaingte.- 40Yona ye deboc hadeng habackang kiwec-sic sugucnele gobe kwelina fawec, ingucneyac Ngicte Madecti himong kwelina deboc hadeng habackang fadaicte, ngenge yogo sugu nganidaingte.- 41Aime Niniwe taon sugucnele ngic yengi Yonale mimiloc yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagegaing, yakumac monicti+ Yona ewaligac. Ilec ailu ngic-ngigac yangucteyac gagaing, ngenge wowosae damengka Niniwe ngic-ngigac yengeholec fangkelu domaebongka aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaingte. - 42Aime Seba himongte ngigac-taudi Solomonte ngage-ngage motoc banogale himong mecine sautkacnipec kwesiwec. Aime ngagegaing, yakumac monicti+ Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-taudi wowosae damengka ngic-ngigac yangucteyac gagaing, ngengeholec fangke domalu aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaicte. -

Aleng wonongkolec hefaliyedaicte

Luk 11:24-26

43“Aleng wonongkolec+ ye ngickacni ofelu himong misaine mikac, iwa hikelu ye mac ngiye-ngiyeine basackelu lolickelu gadaicte. Gacgu mac ngiye-ngiyeine monic mi bafuwalu 44yeuctiyac yanguc midaicte, ‘Macne esecne ngiyelu hegileiba, iwa hatacmac hefaliyelu hikenogale ngagegabac.’ Inguc milu hikelu mac i nganidaicte. Aime mac yogo biyac pelengkelu bamadickeicne, ailu fileine mikac moc domagac. Domame aleng wonongkolec ye i nganilu 45hatacmac hikelu alingfocine 7 mengocebame kwesidaingte. Alingfocine yogo yengi ye ewalilu sowacnebenang aigaing, yenge bacebame hikelu mac iwa gadaingte. Inguc aibong ngic ye molickelu sowacne gawec, ye yogo ewalilu iwacni sowacnebenang gadaicte. Aime ngic-ngigac yangucteyac galu sowacne aigaing, ngengela aibaba ingucneyac fikedaicte.”-

Yesu nenggac gbafocine

Mrk 3:31-35; Luk 8:19-21

46Yesu ye ngic-ngigac yowa edocebalu domaemewa nenggac gbafocine yenge kwesilu mac lobina domalu yeholec yowa mingagec ainingte mibong fewec. 47Yowa lobong feme ngic monicti ngagelu edowec, “Nenggac gbafocgone yenge gaholec yowa mingagec ainingte lobina domagaing.”

48Inguc mime Yesudi ye edolu miwec, “Weni yengi nale nenggac gbafocne?” 49Inguc milu mic-tengtengfocine domaibong, yengela moleine sungkelu yanguc miwec, “Ngic-ngigac yago yengi nale nenggac gbafocne aigaing. 50I yangucte, ngic-ngigac Mamacne honocmengka gagac, yele angac nga ngage-ngage balaibelu boleine bacaigaing, yengi hocne nale nenggac-sengfocne nga ngic hae-gbafocne aigaing.”-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index