Search form

Matthew 12:10

10Feme ngic monic moleine monic homaicnedi iwa ngiyewec. Ngiyeme ngic yenge Yesudi wenuc mime ngagelu yowawa lonogale uwacnoibong, “Sabat damengka ngic nalic bamadicebanoga, me miyac?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index