Search form

Matthew 12:18

18“Ngagegaing, na bole-madecne bawosaeiba, ailu kwelena yele angac ngagelu kwele-ilucnedi yele beliyegac. Aime Asune yele feiwa lobe yedi nale mimocto-mimoctole pasi dondonne himong sasawa ngic-ngigac, yengela mime yegengkeyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index