Search form

Matthew 12:19

19Ailu ye ngaba mi aidaicte, nga ye tapiliineholec mi aukwedaicte. Ngic-ngigac yenge mac-sobengka domalu yele yowa-malacte ucine nalic mi ngagedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index