Search form

Matthew 12:25

25Inguc mibong Yesudi ngage-ngagenginang nganilu yanguc miwec, “Himong monicte ngic-ngigac yenge ngaba ainagulu siyeckedaingtewa himong yogo ngic mikac ailu kisi kwedaicte. Nga taon me mac-aling monic yengungtiyac ngaba ainagudaingtewa taon me mac-aling yogo nalic mi fagidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index