Search form

Matthew 12:26

26Aime Aleng Sugucnengineng yeuctiyac yebicnagudaictewa ye fouckelu habu yaeckang aime yele ngani-damong sanangne nalic mi fadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index