Search form

Matthew 12:27

27Nani Belsebul yele tapiliwa aleng yebicebadaba midec, ngengele madecfocngineng yenge inguchac yele tapiliwa aleng yebicebadabong. Inguc aime ngenge madecfocnginengtiyac ngengele yowa wosaelu mimoctodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index