Search form

Matthew 12:36

36Na yanguc edocngebabe, ngenge yowangineng sasawa kosa-balasa micaigaing, yowangineng yogodiyac wowosae damengka wosaengebame yowa noine midaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index