Search form

Matthew 12:41

41Aime Niniwe taon sugucnele ngic yengi Yonale mimiloc yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagegaing, yakumac monicti Yona ewaligac. Ilec ailu ngic-ngigac yangucteyac gagaing, ngenge wowosae damengka Niniwe ngic-ngigac yengeholec fangkelu domaebongka aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index