Search form

Matthew 12:42

42Aime Seba himongte ngigac-taudi Solomonte ngage-ngage motoc banogale himong mecine sautkacnipec kwesiwec. Aime ngagegaing, yakumac monicti Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-taudi wowosae damengka ngic-ngigac yangucteyac gagaing, ngengeholec fangke domalu aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index