Search form

Matthew 12:5

5Depec-baba ngic yenge ingucyac Sabat damengka bole balu Sabatka ngiye-ngagecte aibaba yogo hegilelu bikic mi bafuwadaingte. Mosesle yefe-yowawa fagac, ngenge i wafelu ngagecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index