Search form

Matthew 12:50

50I yangucte, ngic-ngigac Mamacne honocmengka gagac, yele angac nga ngage-ngage balaibelu boleine bacaigaing, yengi hocne nale nenggac-sengfocne nga ngic hae-gbafocne aigaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index