Search form

Matthew 12:7

7Aime yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Na depec bacaigaing, ilec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, ilec ainelegac.’ (Hosea 6:6)

Ngenge yowa i ngage-motodabongka midec, ngenge ngic bikicngineng mikac, ngage-wosaec aiyelelu mi mimoctocebadabong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index