Search form

Matthew 13

Wasec wike-wikele nangeng yowa

Mrk 4:1-9; Luk 8:4-8

1Hadeng iwahac Yesu ye mackacni walu lifuc mecina hikelu ngiyewec. 2Ngiyeme habutowa sugucnebenangti yela hikebong ye wagewa felu ngiyeme ngic-ngigac habutowadi lifuc mecina domaibong.-3Domabong yedi nangeng yowa homacne edocebalu yanguc miwec, “Wasec wike-wike ngic monicti wasec wikenale bolewa hikewec. 4Hikelu wasec wikeme wasec gocnedi walu yefewa holeme nango yengi kwesilu nowackeibong. 5Nga gocnedi posa tolowa holeme iwa himong efecnemac fawecte yogo biyac kwodulu ofewec. 6Ailu wasec godocine homacne mi hauwecte ailu wenacti ofelu kweme ululuwelu homawec. 7Nga gocnedi kpinding kwelina holelu kwac kwodume kpindingti sugulelu wasec hole-homawec. 8Nga wasec gocnedi himong guwecineholecka holelu noine fikewec. Iwacni gocnedi 100 fikewec nga gocnedi 60 ailu gocnedi 30 fikewec. 9Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Nangeng yowa hole-holele fungine

Mrk 4:10-12; Luk 8:9-10

10Aime mic-tengteng yengi yela hikelu uwacnoibong, “Ga wenucte yowa nangengngine milu edocebacaigic?”

11Inguc uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi sugu ngageningte ngelewec, nga yenge monic mi yelewec. 12Ngic monic ngage-ngage gocne facnogac, ye ngage-ngage homacne hatacmac lacnome balu gadaicte. Aime monic ye ngage-ngage mikac, yelacni ngage-ngage kpisicne balu gagac, yogo ewalinoga.- 13Ngic-ngigac yenge donge hilalu mi nganigaing, nga hedec kwelu sifu wiyac monic mi ngage-motogaing. Ilec ailu nangeng yowa edocebacaigabac. 14Aime siduc mimi Yesaiyadi yowa miwec, yogo yengela noine fikegac,

‘Ngic-ngigac hedecti ngagecaigaing, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte. Ailu dongedi nganicaigaing, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte.- 15Ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkecaigac, nga hedecnginengti yowa ngageningte hedecngineng fongkecaigac, ailu dongenginengti wiyac nganinogale kundung kwecaigac. Yenge dongenginengti wiyac monic nganidaingkale nga hedecnginengti ngagedaingkale ailu ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaingkale, ilec yogo yenge kwelengineng wenucka hefaliyeme bamadicebadaba.’ (Yesaiya 6:9-10)

16Aime dongedi ngani-motolu hedecti ngage-motoc aicaigaing, ngenge kwele-angackolec gadaing.-17Foinac, Wapongte siduc mimi nga ngic aibabangineng dondonne homacnedi esecne gaibong, yenge wiyac ngengi nganicaigaing, yogo nganinogale angac ngagelu sifu mi nganiibong. Ailu ngenge wiyac hedecnginengti ngagecaigaing, yenge i hedecti ngageningte aiyelewec, yogo ingucyac mi ngageibong.”

Wasec wike-wikele fungine

Mrk 4:13-20; Luk 8:11-15

18“Aime ngic wasec wikedaicte, yogolec nangeng yowale fungine mibe ngenge ngagening. 19Wasec yefewa holewec, yogo ngic monicti ngani-damongte yowa hedecinedi ngagelu mi ngage-motome Kindololo fileinedi kwesilu yowa yogo wasec ingucne kweleina duweicne, i biyac baickedaicte. Yogo wit wasecne yefewa holewec, silic ingucne aigac. 20Nga wasec posa tolowa holewec, yogo ngic monicti ngani-damongte yowa ngagelu angacka biyac sebiledaicte, ye ingucne. 21Sebileme yogodi kweleina godoc mi balu dameng kpisicnemac fadaicte. Aime Wapongte yowale ailu doic me yuwenac aibaba yela fikeme ye wawedaicte. 22Nga wasec kpindingka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu gadaicte, ye ingucne. Ye yowa ngagelu socte gagale ngageboc nga moneng-mafale lokwesac yogodi sugulelu yowa i hole-homame noine monic mi fikedaicte.- 23Nga wasec himong guwecineholecka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu ngage-motodaicte, ye ingucne. Ngic ingucne yelacni gocnedi noine 100 nga gocnedi 60 nga gocnedi 30, inguc fikedaicte.”

Ngaba-ngicti wiyac monic wikedaicte

24Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo silicine yanguc, ngic monicti boleina hikelu wit hucine madicne wikedaicte. 25Ngic ye wikeme fame macka hikeme ngic-ngigac sasawa yenge debocka gung fayackeebongka ngic yele ngabadi kwesilu kpinding sowacne inguchac wit bole hewacina wikelu hikedaicte. 26Aime wit yogo kwodu ofelu noine fikeemewa kpinding sowacne inguchac kwodulu ofedaicte.

27“Inguc aime kwelec kwekwe yengi kwesilu bole fileine yanguc edodaingte. ‘Sugucnenonggeng, ga bolewa wasec madicne wikeing, aime kpinding sowacne i wenuwacni ofegac?’

28“Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Ngaba ngic monicti yogo aigac.’

“Inguc mime midaingte, ‘Nonge hikelu kpinding sowacne i fuluckelu wikedabelengte, nonge inguc ainangte ngagegic, me?’

29“Inguc mibong yedi yanguc edocebadaicte, ‘Miyac, ngenge kpinding fuluckegabeleng milu wit momochac fuluckedaingkale ailu hegilening. 30Wit nga kpinding yekilec momochac suguleboc noine babale dameng kwesime noine welu babale ngicti yanguc edocebadacte, “Ngenge molickelu kpinding sowacne fuluckelu dodocebalu dacka wikebong lobedaic. Aime wit sugu bakpaduc ailu nosing-macna lobong ngiyedaic.” ’ ”

Mastet hucinele nangeng yowa

Mrk 4:30-32; Luk 13:18-19

31Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo mastet hucine ingucne, ngic monicti hikelu boleina yogo duwedaicte. 32Mastet hucine, yogo wasec sasawa yengele kpisicnengineng. Ailu ye sugulelu nosing bolewa mendang ewalicebalu yoc bangkacne ingucne ailu domame sawawa nango yengi kwesilu mangngina yafo holecaigaing.”

Nangeng yowa yiswa holelu miwec

Luk 13:20-21; Mrk 4:33-34

33Aime Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo yis ingucne. Ngigac monicti flawa umacine 20 kilo balu yisholec lalickelu bame yisholec atang aiboc suguledaicte.”

34Yesu ye yowa miwec, i nangeng yowawa sugu holelu ngic-ngigac habutowa edocebalu gawec, ye moc monic mi edocebalu gawec. 35Wapongte siduc mimi monicti yowa yanguc miwec,

“Na nangeng yowa migabac, yogo micnacni wanale aigac, aime himong fikeemewa wiyac sangke-sangke fawec, ilec yowa midacte.” (Miti gee 78:2)

Yowa yogo noine fikenale Yesudi nangeng yowawa sugu holelu yowa edocebalu gawec.

Kpindingte nangeng yowale fungine

36Aime ye ngic-ngigac habutowa locebalu macka feme mic-tengtengfocine yenge yela felu miibong, “Ga nangeng yowawa kpinding sowacne bolewa ofedaicte migic, ilec fungine miyengka yegengkeme ngagenang.”

37Inguc mibong yedi ameine bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngicte Madecti wasec madicne wikelu gagac. 38Aime nosing bole yogo himongtowa himong falegac, nga hucine madicne i Wapongte ngani-damongte adu-madecfocine. Nga kpinding sowacne yogo Kindololo fileinele adu-madecfocine. 39Aime ngaba-ngicti wasec bolewa wikedaicte, yogo Aleng Sugucnengineng. Nga noine babale dameng, yogo dameng moto-motoine, ilec dameng. Bole-ngic yogo angelo. 40Yengi kpinding sowacne fuluckelu dacka wikebong lobedaicte, dameng moto-motoina ingucne fikedaicte.- 41Dameng iwa Ngicte Madecti angelofocine salecebame yengi yele ngani-damongkacni wiyac sowacne bafuwacaigaing ailu yefe-yowa wewe ngic, yogo sasawa kpaducebayackelu- 42dac sugucna wicebabong haudaingte. Iwa haulu ngic-ngigac yenge hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.- 43Aime ngic-ngigac dondonne yenge Mamacnginengte ngani-damongka wenac-dongeine ingucne angolelu gadaingte. Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”-

Moneng nga kwanang yekele nangeng yowa

44Yesudi hatacmac taockelu yanguc miwec, “Honocmengte ngani-damong yogo moneng-mafa ingucne. Ngic yengi moneng-mafa bolewa sangkedaingte. Sangkebong ngic monicti iwa hikelu yogo bafuwalu hatacmac balu iwahac sangkedaicte. Sangkelu kwele-madic sugucne ngagelu hikelu wiyacine sasawa salelu moneng balu hikelu bole i fuli badaicte.

45“Ailu hatacmac yanguc, honocmengte ngani-damong yogo kwanang madicne ingucne. Ngic monicti kwanang basackelu gadaicte. 46Basackegacgu kwanang monic fuline sugucnebenang nganidaicte. Nganilu hike woc-wiyacine sasawa salelu moneng badaicte. Balu kwesi yogodi kwanang i fuli badaicte.

Nangeng yowa uficka holelu miwec

47“Na hatacmac mibe ngagening, honocmengte ngani-damong yogo ufic ingucne. Ngic yenge ufic lifucka wikebong haulu kiwec-sic silicine fungine fungine bacebadaicte. 48Wikebong lifucte sicti ufic wakelu ofowalu mecina fame fuluckebong ofedaicte. Ofeme ngic yenge sic nonoine yogo wosaelu duwacka lodaingte, nga mi nonoine, i wikedaingte. 49Dameng moto-motoine iwa pasi ingucnehac fikedaicte. Angelo yengi gacgu ngic-ngigac aling bikickolec gagaing, yenge inguchac ngic-ngigac dondonne yengele hewackacni baicebalu 50dac sugucna wicebabong haudaingte. Haulu yenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”-

51Yesudi inguc milu uwayelewec, “Ngenge yowa yogo sasawa ngage-motogaing, me?”

Inguc mime miibong, “Oc, ngaegabeleng.”

52Inguc mibong yanguc edocebawec, “Ilec Mosesle yefe-yowale wewedu ngic monic ye honocmengte ngani-damongte mic-tengteng aigac, ye hocne mac monicte fileine aigac. Yedi luwangkacni woc-wiyac madicne esecne nga gbolicne balu wadaicte.”

Yesu lobe-yowa aicnoibong

Mrk 6:1-6; Luk 4:16-30

53Yesu ye nangeng yowa yogo milu mac-himong i hegilelu 54yeicne mac-himongka hikewec. Hikelu kpakpaduc macnginang felu yowa edocebalu weduyeleme ngic-ngigac yenge yogo ngagelu kwatackelu miibong, “Ngic yago ye ngage-ngage motoc nga tapili-pasi i wenuwacni baweckacni balu gagac?- 55Ye mac-baba ngic yele madec hocne. Nga nenggacine wacine Maria ailu ye Yakobos nga Yosefe nga Saimon ailu Yudas yengele haengineng.- 56Ailu sengfocine sasawa yenge nongilengkolec gagaing. Aime ye ngage-ngage i wenuwacni bawec?” 57Yenge inguc milu Yesu yowaine nga boleinele yowa heesicne milu hegileibong.

Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Siduc mimi yenge wacnginengkolec, aime yengileng mac-alingnginang nga mac-himongnginang, iwa sugu wacngineng mikac gacaigaing.”- 58Aime ngic-ngigac yenge mi ngagesingkedaingkale ailu yedi iwa pasi tapiliineholec homacne mi bawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index