Search form

Matthew 13:10

Nangeng yowa hole-holele fungine

Mrk 4:10-12; Luk 8:9-10

10Aime mic-tengteng yengi yela hikelu uwacnoibong, “Ga wenucte yowa nangengngine milu edocebacaigic?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index