Search form

Matthew 13:11

11Inguc uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi sugu ngageningte ngelewec, nga yenge monic mi yelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index