Search form

Matthew 13:12

12Ngic monic ngage-ngage gocne facnogac, ye ngage-ngage homacne hatacmac lacnome balu gadaicte. Aime monic ye ngage-ngage mikac, yelacni ngage-ngage kpisicne balu gagac, yogo ewalinoga.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index