Search form

Matthew 13:17

17Foinac, Wapongte siduc mimi nga ngic aibabangineng dondonne homacnedi esecne gaibong, yenge wiyac ngengi nganicaigaing, yogo nganinogale angac ngagelu sifu mi nganiibong. Ailu ngenge wiyac hedecnginengti ngagecaigaing, yenge i hedecti ngageningte aiyelewec, yogo ingucyac mi ngageibong.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index