Search form

Matthew 13:21

21Sebileme yogodi kweleina godoc mi balu dameng kpisicnemac fadaicte. Aime Wapongte yowale ailu doic me yuwenac aibaba yela fikeme ye wawedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index