Search form

Matthew 13:22

22Nga wasec kpindingka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu gadaicte, ye ingucne. Ye yowa ngagelu socte gagale ngageboc nga moneng-mafale lokwesac yogodi sugulelu yowa i hole-homame noine monic mi fikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index