Search form

Matthew 13:23

23Nga wasec himong guwecineholecka holewec, yogo ngic monic ye ngani-damongte yowa ngagelu ngage-motodaicte, ye ingucne. Ngic ingucne yelacni gocnedi noine 100 nga gocnedi 60 nga gocnedi 30, inguc fikedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index