Search form

Matthew 13:32

32Mastet hucine, yogo wasec sasawa yengele kpisicnengineng. Ailu ye sugulelu nosing bolewa mendang ewalicebalu yoc bangkacne ingucne ailu domame sawawa nango yengi kwesilu mangngina yafo holecaigaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index