Search form

Matthew 13:42

42dac sugucna wicebabong haudaingte. Iwa haulu ngic-ngigac yenge hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index