Search form

Matthew 13:43

43Aime ngic-ngigac dondonne yenge Mamacnginengte ngani-damongka wenac-dongeine ingucne angolelu gadaingte. Ngic hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index