Search form

Matthew 14:21

21Ngic-ngigac nosing noibong, yogo yengelacni ngic yengele dzalengineng i 5 taosen ingucne. Nga ngigac adu-madec noibong yengele dzalengineng i monic mi wafeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index