Search form

Matthew 14:24

24Ngiyeme yenge wagewa biyac lifuc hewacina hikeebongka gbelong sugucnedi yenge hikedaingtewa yefe kwesilu dibongti wage welu bafangkeme fec-wac aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index