Search form

Matthew 14:3-4

3-4I yangucte, Herodedi Yesule siduc mi ngagelu esecne gbaine Filipte ngigac Herodias hise bawec. Bame Yohanedi yanguc edowec, “Ga ngigac i balu yeholec gagamec, yogo yefe monic mi fagac.” Inguc miwecte Herodedi Yohane balu hige-moleine dodockelu muc-macka lolu 5wehomanogale ngagesiwec. Aime ngic-ngigac yenge ye Wapongte siduc mimi, inguc ngageibongte ailu hangocebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index