Search form

Matthew 14:35

35Iwa hikebong himong yogolec ngic yengi Yesu biyac ngani-motolu yowa lobong hikeyackeme yenge ngic-ngigac hucnginengkolec yela bacebalu kwesiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index