Search form

Matthew 14:36

36Kwesilu hucnginengkolec yenge ngakpi daleinele muc susucine sugu oiyaningte dogbac ailu micnoibong. Dogbac ailu oiyaibong, yenge sasawadi madickeyackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index