Search form

Matthew 14:9

9Inguc mime ngictaudi ngagelu kwele-umac ngagewec. Ailu ye ngic-ngigac ngiyeibong yengele dongewa yowa sanangne mipangkelu miwec, i ngagesiwec, ilec aduinele yowa ngagewec, Yohanele hodoc yogo lacnonale mipangkelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index